fbpx

Regulamin

Zasady wynajmu apartamentów:

Rezerwacja apartamentu jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu AMBER – apartamenty nad morzem. Poniższy regulamin został przez nas opracowany w trosce o zapewnienie naszym Gościom spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszych apartamentach.

 

I. REZERWACJA WSTĘPNA

Gość może dokonać rezerwacji wstępnej telefonicznie lub wysyłając email. Dzwoniąc pod nr telefonu: +48 881 431 967 lub wysyłając wiadomość na adres: kontakt@amberapartamenty.pl

II. REZERWACJA GWARANTOWANA

Aby dokonać rezerwacji gwarantowanej należy dokonać wpłaty zadatku w wysokości 25% kosztu rezerwowanego pobytu wciągu 24 godzin od chwili dokonania rezerwacji wstępnej. W tytule przelewu należy podać:
– imię i nazwisko
– terminu pobytu
– nr telefonu rezerwującego

– rodzaj apartamentu
2. Dane do wpłaty:
MYRNA SP ZOO KOSZALIN 75-668 UL LUBIATOWSKA 105 MBANK NR 06114020040000350276601039 

III. ZMIANY REZERWACJI ORAZ JEJ ANULACJA

Nasi Goście mają prawo do zmiany terminu pobytu, jeżeli zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed terminem przyjazdu.Po akceptacji przedstawiciela AMBER, dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: okresu pobytu lub liczby osób w apartamencie. Gość informuje elektronicznie lub telefonicznie o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić.
Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przyjazdu, Gość powinien zgłosić najpóźniej dzień przed końcem pobytu, w przypadku braku dostępności przedstawiciel AMBER może odmówić przedłużenia pobytu.
W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż był planowany AMBER nie zwraca wniesionych opłat za niewykorzystany termin pobytu.
Gość ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powinien powiadomić pracownika AMBER.
Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 25% kosztu rezerwowanego pobytu.
W przypadku rezygnacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

IV. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność za cały okres pobytu w AMBER Gość reguluje w dniu zakwaterowania.
Ceny wynajmu apartamentów określa cennik usług świadczonych przez AMBER – apartamenty nad morzem.
AMBER zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.
Należności za świadczone usługi regulowane są gotówką lub poprzez przelew na rachunek bankowy.
Nie realizujemy płatności dokonywanych kartą płatniczą.
Jednostką płatniczą jest złoty (PLN).
Za usługi nie objęte zamówieniem (np. wykup dodatkowych noclegów) należność płatna jest bezpośrednio u Usługodawcy.
Podane ceny są cenami brutto.
Cena za wynajem apartamentu obejmuje podatek vat, dostęp do internetu Wifi, sprzęt plażowy oraz miejsce postojowe.
Na życzenie Gościa dostarczamy odpłatnie do apartamentu łóżeczko dla dziecka (20zł za dobę).
Minimalny okres pobytu to trzy doby.
Przy pobycie do 14 dni dokonujemy na życzenie Gościa usługę sprzątania oraz wymiany pościeli i ręczników odpłatnie w wysokości 99 zł. Dla pobytów dłuższych niż 14 dni Gościom przysługuje bezpłatna usługa sprzątania oraz wymiany pościeli i ręczników.

V. ZAKWATEROWANIE I WYKWATEROWANIE

Doba noclegowa trwa od godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po uzgodnieniu z pracownikiem AMBER.
Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio w biurze. Jeśli Gość nie może dotrzeć w godzinach otwarcia biura, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracownika AMBER.
AMBER zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem biura.
Nie wymeldowanie się do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu, skutkuje naliczeniem przez AMBER – Apartamenty nad morzem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.

VI. WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW

W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż przewidziana dla danego typu apartamentu.
Goście zobowiązani są do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7:00. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w apartamencie jest niedozwolone.
W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach noclegowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności, a tym bardziej niezgodnej z prawem. Nie dopuszcza się rejestracji w nim działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza związanej z przyjmowaniem petentów/klientów.
Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniany. Powyższe postanowienia nie są naruszane jeżeli Gość wynajął apartament w celu udostępnienia go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom, co musi być uprzednio zgłoszone.
Gość nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy do apartamentu. Gość może otrzymać drugi komplet kluczy, po zwróceniu się do pracownika ABMER.
Gość nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w apartamencie.
Gość zobowiązuje się do korzystania z apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w apartamentach.
O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować pracownika obiektu. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
Na terenie AMBER – apartamenty nad morzem mogą przebywać małe, zwierzęta domowe.
Gość zobowiązany jest udostępnić apartament przedstawicielom AMBER w celu umożliwienia przeprowadzenia akcji usunięcia awarii, gaszenia pożaru oraz w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu zapobieżenia uszkodzeniu lub zniszczeniu apartamentu bądź jego wyposażenia oraz w celu umożliwienia pracownikom AMBER lub osobom przez AMBER wskazanym wykonania usług sprzątania i konserwacji apartamentu w ustalonych dla danego lokalu godzinach i dniach tygodnia.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w apartamencie oraz w jego wyposażeniu.
Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracownika AMBER o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w jego wyposażeniu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami.
W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Gość jest zobowiązanydo uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł brutto.
W przypadku zgubienia pilota do szlabanu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 80 zł brutto.

VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy AMBER, a Gościem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, w innym przypadku przed sądem właściwym dla siedziby AMBER. Goście wynajmujący apartament zapoznali się z powyższym regulaminem oraz zaakceptowali jego postanowienia. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwych ustaw.

Wszystkim naszym Gościom życzmy miłego wypoczynku!

AMBER – apartamenty nad morzem.